List/Grid

Tag Archives: ô nhiễm hoá học trong thực phẩm

Thông tư số  02/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011

Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011

Thông tư số  02/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hoá học trong thực phẩm.