List/Grid

Tag Archives: nông trường viên

Nghị định của Chính Phủ số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 129/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc Hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.