List/Grid

Tag Archives: niên hạn sử dụng đối với xe ô tô

Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.