List/Grid

Tag Archives: nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015

Quyết định số 1230/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 09/09/2008

Quyết định số 1230/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 09/09/2008

Quyết định số 1230/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 09/09/2008 về việc thành lập ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015.