List/Grid

Tag Archives: nhóm nghề xây dựng

Thông tư số  03/2010/TT-BXD ngày 26/4/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BXD ngày 26/4/2010

Thông tư số  03/2010/TT-BXD ngày 26/4/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng.