List/Grid

Tag Archives: nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18-05-2004

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18-05-2004

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18-05-2004 của Chính phủ quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước