List/Grid

Tag Archives: nhiệm vụ chi

Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18-05-2004

Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18-05-2004

Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18-05-2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế Tài chính Ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18-05-2004

Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18-05-2004

Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18-05-2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh