List/Grid

Tag Archives: Nhân Dân

Luật tổ Chức Hội đồng nhân Dân và Uỷ Ban nhân Dân 30/06/1989

Luật tổ Chức Hội đồng nhân Dân và Uỷ Ban nhân Dân 30/06/1989

 Luật tổ Chức Hội đồng nhân Dân và Uỷ Ban nhân Dân quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989.