List/Grid

Tag Archives: Nhà Xuất bản Bưu điện

Quyết định 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008

Quyết định 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008

Quyết định 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành việc đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/07/2008

Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/07/2008

Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 07 năm 2008 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Bưu điện.