List/Grid

Tag Archives: nhập cảnh của công an nhân dân.

Thông tư 44/2009/TT- BCA ngày 13/07/2009

Thông tư 44/2009/TT- BCA ngày 13/07/2009

Thông tư 44/2009/TT- BCA ngày 13/07/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của công an nhân dân.