List/Grid

Tag Archives: nhận quà tặng là bất động sản;Thông tư 161/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009;thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng

Thông tư 161/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009

Thông tư 161/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009

Thông tư 161/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.