List/Grid

Tag Archives: nguyên tắc xác định lại giới tính

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2008 về xác định lại giới tính.