List/Grid

Tag Archives: nguồn nước

Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/03/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/03/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/03/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.