List/Grid

Tag Archives: nghi nhiễm HIV

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg  ngày 29/8/2008

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.