List/Grid

Tag Archives: Nghị quyết số 59/NQ-CP

Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011

Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011

Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/04/2011 do Bộ Tài Chính ban hành Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.