List/Grid

Tag Archives: Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP

Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ tài chính. Hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện Hoàn Thuế Giá trị Gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ