List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 94/2006/NĐ-CP

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày  07/09/2006

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 do Chinh phủ ban hành về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu.