List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 89/2002/NĐ-CP

Thông tư 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư 16/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/02/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn