List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lưạ chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.