List/Grid

Tag Archives: Nghị định số: 84/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số: 84/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số: 84/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số: 84/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2001 về việc thành lập các xà, phường thuộc các huyện gò quao, an minh, tân hiệp, giồng riềng và thị xà rạch giá, tỉnh kiên giang.