List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 sủa đổi

Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008

Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008

Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.