List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 79/2000/NĐ-CP

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 29 tháng 12 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng