List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 78/1997/NĐ-CP

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/1997 quy định quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, giấy chứng minh của Bộ đội biên phòng