List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 77/1997/NĐ-CP

Nghị định số 77/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 77/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 77/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/1997 về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước