List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 76/2008/NĐ-CP; 76/2008/NĐ-CP; Luật Đặc xá

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04/07/2008

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04/07/2008

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2008 Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 5, Điều 8, Điều 10, khoản Điều 17 của Luật Đặc xá về thời điểm đặc xá, việc ban hành công bố và thông báo Quyết định về  đặc xá của Chủ tịch nước, điều kiện của người được đề nghị đặc xá và trình tự, thủ tục lập danh sách, thẩm định hồ hơ của người được đề nghị đặc xá.