List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 73/1999/NĐ-CP

Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19-08-1999

Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19-08-1999

Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19-08-1999 của Chính phủ quy định Chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao