List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 65/2008/NĐ-CP

Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/05/2008

Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/05/2008

Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/05/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Chính phủ.