List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 63/2008

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.