List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 60/2003/NĐ-CP

Thông tư  số 99/2011/TT-BTC ngày 07/07/2011

Thông tư số 99/2011/TT-BTC ngày 07/07/2011

Thông tư số 99/2011/TT-BTC ngày 07/07/2011 của Bộ tài chính ban hành hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/05/2011

Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/05/2011

Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/05/2011 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ quản lý tài chính quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/05/2011

Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/05/2011

Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/05/2011 của Bộ Tài chính ban hành hướng dân việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/3/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/3/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/3/2011 của Bộ Tài chính ban hành quy định Chế độ quản lý tài chính quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế.

Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010

Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010

Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy địnhvề việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTCngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thutừ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010

Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010

Thông tư số 12/2010/TT-BTC Bộ Tài chính ngày 20/01/2010 hướng dẫn việc xử lí tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lí tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính