List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 55/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 55/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 55/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra chính phủ.