List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 55/2004/NĐ-CP

Nghị định số 55/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

Nghị định số 55/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

Nghị định số 55/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 – 2009