List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 55/1997/NĐ-CP

Nghị định số 55/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 55/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 55/1997/NĐ-CP ngày 28/05/1997 của Chímh phủ về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Tam Thanh, Phong Châu, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ