List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hành hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.