List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 51/1998/NĐ-CP

Nghị định số 51/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 51/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 51/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước