List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011

Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011

Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý; sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội.

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.