List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 39/1997/NĐ-CP

Nghị định số 39/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 39/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 39/1997/NĐ-CP ngày 28/04/1997 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên