List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 27/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 27/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 27/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 27/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thủy sản.