List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 27/03/2009

Nghị định số 27/03/2009 ngày 19/03/2009

Nghị định số 27/03/2009 ngày 19/03/2009

Nghị định số 27/03/2009 ngày 19/03/2009 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.