List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 20/2011/NĐ-CP

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.