List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 197/2004/NĐ-CP

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất