List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 17/1997/NĐ-CP

Nghị định số 17/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 17/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 17/1997/NĐ-CP ngày 24/02/1997 của Chính phủ về việc chia huyện Phù Tiên, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên