List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 162/2006/NĐ-CP

Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011 của Chính phủ

Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011 của Chính phủ

Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về chế độ lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên Nhà nước.

Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.