List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 154/2006/NĐ-CP

Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25/12/2006

Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25/12/2006

Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.