List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 133/2007/NĐ-CP

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007 quy định chi tiết và hướng dấn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao Động về giải quyết tranh chấp lao động