List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 132/2005/NĐ-CP

Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/08/2006

Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/08/2006

Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/08/2006 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.

Nghị định của Chính phủ số 132/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 132/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.