List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 13/2008/NĐ-CP

Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/04/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/04/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/04/2010 do Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban thi đua-khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định của Chính phủ số 13/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 13/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.