List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 12/2010/NĐ-CP

Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010

Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010

Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, Thành phố Hồ Chí Minh.