List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 12/2007/NĐ-CP

Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007

Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007

Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 do Chính phủ ban hành quy định đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.