List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 119/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 119/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 119/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2005 về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng chính phủ, Quyết định 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng bộ trưởng.