List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 116/2008/NĐ-CP

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 do Chính Phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư